فرم سنجش رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش

مرد زن
كمتر از 20 سال بين 20 تا 30 سال بين 30 تا 40 سال بالاتر از 40 سال
               
               
               
               

    بله     خیر

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    عالی     خوب     متوسط     ضعیف

    بله     خیر


نتیجه   * =